Mniejsza czcionka Większa czcionka Przywróć domyślny rozmiar czcionki
  • Orzecznictwo
  • Dofinansowanie
  • Karty Parkingowe
  • Program ASYSTENT
 
 
 
 
 
 Od stycznia 2008r. Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Warszawie mieści się
w siedzibie Stołecznego Centrum Osób
Niepełnosprawnych przy ul. gen. Andersa 5.

Więcej...

- Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- Dofinansowanie kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
- Dofinansowanie barier w komunikowaniu się i barier technicznych
- Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu,kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- Dofinansowanie w ramach programu 'Aktywny samorząd'

Więcej...

Karty

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową dla mieszkańców Warszawy jest: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa
Więcej...
Karty
demo2
Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program aktywizujący osoby niepełnosprawne, którego realizacja odbywa się na terenie całego miasta stołecznego Warszawy. Punkt dowodzenia programem znajduje się w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"...
Więcej...
demo1

Witamy na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych

SCONStołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych znajduje  się w strukturach Warszawskiego Centrum Pomocy    Rodzinie. SCON jest placówką, której nadrzędnym celem jest kompleksowa obsługa osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

  

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych realizuje następujące zadania:
•    wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
•    udzielanie dofinansowania ze środków PFRON
•    infolinia programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"
•    wydawanie kart parkingowych dla instytucji oraz zainteresowanych osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której znajdą Państwo informacje dotyczące praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Z tej strony mogą Państwo także pobrać druki wniosków dotyczących zadań realizowanych przez Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. m.st. Warszawa zapewni  kontynuację  usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością realizowanej od 2008 roku. Usługę będzie realizować firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w dotychczasowym systemie „od drzwi  do drzwi”, tzn. zapewniona  jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Umowa na realizację w/w usługi została zawarta przez Miasto Stołeczne Warszawa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski na okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem  (do 20 km od granic Warszawy). Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 20.00, z  zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni ustawowo wolne od pracy. Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 15 zł brutto.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Po godz. 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy zlecenia są automatycznie rejestrowane. W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym dyspozytor, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje klienta o możliwości przyjęcia zlecenia.

Informacja na stonie urzędu m.st. Warszawy. 


przydatne linkiTłumacz języka migowego on-line

Komunikat Prezesa GUS

Opublikowano w:
M.P.2014.1077
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 10 lutego 2015 r.


w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1440,  z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3 942,67 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734, oraz z 2014 r. poz 496, 567, 683 i 684.

 

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE OD III 2015r.

LIMIT DOCHODÓW
Z RODZINĄ - 50% - 1 971,33 ZŁ
OSOBA SAMOTNA - 65% - 2 562,735 ZŁ

KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH od marca 2015

ZNACZNY - 30% - 1183,00 ZŁ ( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY - 27% - 1065,00 ZŁ
LEKKI - 25% - 986,00 ZŁ
OPIEKUN, ZPCH - 20 % - 789,00 ZŁ

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego (metro, autobusy, tramwaje, szybka kolej miejska) w m.st. Warszawie uprawnieni są:
1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
§ ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
§ ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
§ ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
§ orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, albo orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
§ orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
§ w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

2. Opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 1, który:
§ podróżuje z uprawnionym,
§ podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej - na podstawie zaświadczenia z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydanego przez te placówki.

3. Osoby:
§ uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie orzeczenia właściwego organu, zgodnie z przepisami prawa polskiego,
§ uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z przepisami prawa polskiego, lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności, zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
§ będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w punktach powyższych - na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
§ ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych wydawanych w kołach dzielnicowych lub w siedzibie Okręgu Mazowieckiego przy ul. Jasnej 22, tel. 0-22 827-21-30,
§ upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji wydawanej przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Elektoralnej 12/14, tel. 0-22 624-05-74,
§ inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) wydanej przez ZUS; do bezpłatnego przejazdu ma prawo również przewodnik wskazany przez inwalidę wojennego (wojskowego) I grupy.

Do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są:
1. Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia na podstawie imiennej legitymacji emeryta-rencisty potwierdzającej status emeryta-rencisty, lub w przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty, bądź wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych, wraz z dokumentem tożsamości.
2. Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne, na podstawie:
a) aktualnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dany rok, potwierdzającej pobieranie dodatku rodzinnego - łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
b) aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydanej przez organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych, na dany rok - łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
3. Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności,,
4. Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej całkowitą niezdolność do pracy.

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego: www.ztm.waw.pl

 

Jak do nas trafić?

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
 
Godziny Pracy:
Poniedzialek  -  8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 16:00
NUMERKI wydawane są:
Poniedziałki   -  8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00
 
Ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa 
 

Polecamy

 "Biuletyn Informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-Bifron"
"Stop przemocy na Woli"
Narzędzie pracy dla pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, pomoc dla ofiar przemocy, źródło wiedzy.
 Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Więcej...

 

 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rządu ds. Osób NiepełnosprawnychWięcej...
Projekt Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie "Integracja dla samodzielności"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej...
 
demoCentralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Najobszerniejsza baza danych o ośrodkach i organizatorach turnusów dla osób niepełnosprawnych ...Więcej...

 

 

Informatory o poradniach psychologiczno - pedagogicznych i szkołach specjalnych m.st. Warszawy.

Wydział Kształcenia Specjalnego Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przygotował wspólnie z dyrektorami poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz dyrektorami szkół specjalnych informator o poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach i placówkach specjalnych. Publikacja ta będzie aktualizowana co 6 miesięcy. ...Więcej...

 

 

Punkt konsultacyjny bezpłatny dla rodziców i specjalistów w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Doradztwo w zakresie dostosowania stanowiska komputerowego oraz komunikatorów do potrzeb uczniów niepełnosprawnych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Z radością informujemy Państwa, że od 01 marca 2008 roku uruchomiony został punkt konsultacyjny dla rodziców i specjalistów poszukujących pomocy ...Więcej...